Dầu in rotor

BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẦU IN ROTOCOLOR


SẢN PHẨM

VH – 0111, dầu in rotor dùng cho ngành Ceramic.

 1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VH – 0111 ( Dạng đậm đặc).

Trạng thái:                Lỏng, nhớt màu vàng nhạt.

Tỉ trọng (30OC):                  1.120 – 1.130 (g/l).

Độ nhớt (30OC):                  30 – 60 (seconds). Ford cup 4 mm.

PH:                                     9 – 10.  

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VH – 0111 là loại dầu in dùng cho kỹ thuật in rotor với tỉ trọng mực in từ 1.35 – 1.70 g/ml. Độ nhớt phù hợp cho mực in trên Ford cup 4mm là 17” – 22”.

Cần pha thêm nước vào dầu in VH – 0111 theo tỉ lệ phù hợp với điều kiện sản xuất của từng nhà máy. Tỉ lệ khuyến cáo là 67 : 33 ( 67 % Dầu in đậm đặc với 33 % nước). 

 1. ĐÓNG GÓI

Thùng 125 Kg, 1000 Kg.

 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi. Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

Tài liệu chỉ có giá trị tham khảo và tùy thuộc vào từng điều kiện sản xuất để có những thông số phù hợp nhất.                                                                                 

CÔNG TY TNHH ENGAR VIET NAM

  

SẢN PHẨM

RC – 1438, dầu in rotor dùng cho ngành Ceramic.

 1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RC – 1438

Trạng thái:                          Lỏng, nhớt màu vàng nhạt.

Tỉ trọng (30OC):                  1.12 – 1.13 (g/l).

Độ nhớt (30OC):                  45” – 70” (seconds). Ford cup 4 mm.

PH:                                     9 – 10.  

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RC – 1438 là loại dầu in dùng cho kỹ thuật in rotor với tỉ trọng mực in từ 1.35 – 1.70 g/ml. Độ nhớt phù hợp cho mực in trên Ford cup 4mm là 20” – 25”.

Cần pha thêm nước vào dầu in RC - 1438 theo tỉ lệ phù hợp với điều kiện sản xuất của từng nhà máy. Tỉ lệ khuyến cáo là 60 : 40 ( 60 % Dầu in đậm đặc với 40 % nước). 

 

 1. ĐÓNG GÓI

Thùng 125 Kg, 1000 Kg.

 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi. Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

Tài liệu chỉ có giá trị tham khảo và tùy thuộc vào từng điều kiện sản xuất để có những thông số phù hợp nhất.                                                                                 

CÔNG TY TNHH ENGAR VIET NAM


 1. SẢN PHẨM

RC – 0440, dầu in rotor dùng cho ngành Ceramic.

 1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RC – 0440

Trạng thái:                          Lỏng, nhớt màu vàng nhạt.

Tỉ trọng (30OC):                  1.070 – 1.090 (g/l).

Độ nhớt (30OC):                  17 – 20 (seconds). Ford cup 4 mm.

PH:                                     9 – 10.  

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RC – 0440 là loại dầu in dùng cho kỹ thuật in rotor với tỉ trọng từ 1.35 – 1.70 g/ml. Độ nhớt phù hợp cho mực in trên Ford cup 4mm là 20” – 25”.  

 1. ĐÓNG GÓI

Thùng 125 Kg, 1000 Kg.

 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi. Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

Tài liệu chỉ có giá trị tham khảo và tùy thuộc vào từng điều kiện sản xuất để có những thông số phù hợp nhất.                                                                                 

CÔNG TY TNHH ENGAR VIET NAM

 

 SẢN PHẨM

RC – 0438, dầu in rotor dùng cho ngành Ceramic.

 1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RC – 0438

Trạng thái:                          Lỏng, nhớt màu vàng nhạt.

Tỉ trọng (30OC):                  1.070 – 1.090 (g/l).

Độ nhớt (30OC):                  15 – 16 (seconds). Ford cup 4 mm.

PH:                                     9 – 10.  

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RC – 0438 là loại dầu in dùng cho kỹ thuật in rotor với tỉ trọng từ 1.35 – 1.70 g/ml. Độ nhớt phù hợp cho mực in trên Ford cup 4mm là 20” – 25”.  

 1. ĐÓNG GÓI

Thùng 125 Kg, 1000 Kg.

 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi. Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

Tài liệu chỉ có giá trị tham khảo và tùy thuộc vào từng điều kiện sản xuất để có những thông số phù hợp nhất.                                                                                 

CÔNG TY TNHH ENGAR VIET NAM