CMC - Dạng bột

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CMC - Mạch ngắn AC 0210.
CMC - Mạch trung bình AC 0220.
CMC - Mạch dài AC 0230.

 

 1. SẢN PHẨM

 

AC - 0210. CMC –Na dùng cho Glaze và Engobe.

 

 1. ĐẶC TÍNH HÓA LÍ

 

      Trực quan:  Dạng bột, màu trắng hơi vàng.

NaCMC:                > 98%.

Độ ẩm:                   3% - 5%      

Độ nhớt:                400 - 1000 Cps (2% - 25OC).

PH:                        6 – 8 (1%).

PHẠM VI ỨNG DỤNG

AC – 0210 là phụ gia dùng cho men mặt và men lót tạo tính dẻo, nhớt mà không sinh bọt khí. Giúp quá trình tráng men hoàn thiện và ngăn hiện tượng trượt men.

 1. ĐÓNG GÓI

Bao 20 Kg.

 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi.Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

 

Tài liệu này dùng để tham khảo.

 

 

 

 

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

 1. SẢN PHẨM

 

AC - 0220. CMC –Na dùng cho Glaze và Engobe.

 

 1. ĐẶC TÍNH HÓA LÍ

 

      Trực quan:  Dạng bột, màu trắng hơi vàng.

NaCMC:                > 98%.

Độ ẩm:                   3% - 5%      

Độ nhớt:                700 - 1500 Cps (2% - 25 OC).

PH:                        6 – 8 (1%).

PHẠM VI ỨNG DỤNG

AC – 0220 là phụ gia dùng cho men mặt và men lót tạo tính dẻo, nhớt mà không sinh bọt khí. Giúp quá trình tráng men hoàn thiện và ngăn hiện tượng trượt men.

 1. ĐÓNG GÓI

Bao 20 Kg.

 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi.Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

 

Tài liệu này dùng để tham khảo.

 

 

 

 

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

 1. SẢN PHẨM

 

AC - 0230. CMC –Na dùng cho Glaze và Engobe.

 

 1. ĐẶC TÍNH HÓA LÍ

 

      Trực quan:  Dạng bột, màu trắng hơi vàng.

NaCMC:                > 98%.

Độ ẩm:                   3% - 5%      

Độ nhớt:                700 - 1500 Cps (1% - 25 OC).

PH:                        6 – 8 (1%).

PHẠM VI ỨNG DỤNG

AC – 0230 là phụ gia dùng cho men mặt và men lót tạo tính dẻo, nhớt mà không sinh bọt khí. Giúp quá trình tráng men hoàn thiện và ngăn hiện tượng trượt men.

 1. ĐÓNG GÓI

Bao 20 Kg.

 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tất cả các dữ liệu đưa ra ở đây là dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện tại theo hệ thống chất lượng của chúng tôi.Mục đích của bảng dữ liệu này là để mô tả sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh cần thiết theo sản phẩm. Trong mọi trường hợp, khách hàng nên thực hiện kiểm tra để xác định xem các sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của mình. Tài liệu này không có các bảo hành liên quan đến đặc tính sản phẩm.   

 

Tài liệu này dùng để tham khảo.